പെന്തിക്കോസ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച്ച / ഡോ. ഗബ്രിയേൽ മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ്