സമകാലിക സഭാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോ. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ യൂലിയോസ് പ്രതികരിക്കുന്നു