പുതുഞായറാഴ്ച: പുതിയ ജീവന്‍റെ പ്രത്യാശയുടെ ദിവസം ‍/ ഡോ. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ യൂലിയോസ്