യൂഹാനോൻ മാർ മിലിത്തോസ് മാന്നമംഗലം സെന്‍റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ വി. കുർബ്ബാന അര്‍പ്പിച്ചു