യൽദോ നോമ്പ് വചന സന്ദേശം / ഫാ. ജോയിക്കുട്ടി വർഗീസ്

https://youtu.be/0ks-HPLduEY
https://youtu.be/1EoBPy3nbAs