ആരാധനാ കലണ്ടർ, വി കുർബാനയുടെ പൊതു തത്ത്വങ്ങൾ / ഡോ. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ യൂലിയോസ്