സ്ലീബായ്ക്കു ശേഷം മൂന്നാം ഞായറാഴ്ച: പ്രസംഗം ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്