വി. മത്ഥ്യാസ് ശ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ: പ്രസംഗം / ഡോ. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ യൂലിയോസ്