സഭാ സമാധാന ശ്രമം: കുപ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് ജിജി തോംസണ്‍ന്‍റെ മറുപടി