പ. പത്രോസ്, പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഓർമ്മ / ഫാ. ഡോ. ടി. ജെ. ജോഷ്വാ