ഒരു മൂഢമനുഷ്യന്‍റെ ആത്മഗതം / ഫാ. ഡോ. ടി. ജെ. ജോഷ്വാ

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ഡോക്ടർ ടി ജെ ജോഷ്വാ “ഒരു മൂഢമനുഷ്യൻറെ ആത്മഗതം”പ്രഭാഷണ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.