കോവിഡ് കാലത്തെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ: വെബിനാര്‍ ജൂണ്‍ 11 മുതല്‍