കോവിഡ് കാലവും സമൂഹ പുന:സൃഷ്ടിയും: വെബിനാര്‍ ‍ തത്സമയ സംപ്രേഷണം

വെബിനാര്‍‍ : കോവിഡ് കാലവും സമൂഹ പുന:സൃഷ്ടിയും വെബിനാര്‍ ഏഴുമുതല്‍ തത്സമയം

olor_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

വെബിനാര്‍‍ : കോവിഡ് കാലവും സമൂഹ പുന:സൃഷ്ടിയുംവെബിനാര്‍ ‍ തത്സമയ സംപ്രേഷണം

Gepostet von GregorianTV am Mittwoch, 3. Juni 2020