ഉപജാപക വ്യന്ദത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക