തോട്ടപ്പുഴ മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് പള്ളി: സുവർണ്ണ ജൂബിലി ഉദ്‌ഘാടനം

മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ്‌ സുറിയാനി പള്ളി, തൊട്ടപ്പുഴ | പൊതുസമ്മേളനം .

മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ്‌ സുറിയാനി പള്ളി, തൊട്ടപ്പുഴ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ഉദ്‌ഘാടനവും പൊതുസമ്മേളനം Live Broadcasting: #IvaniosMEDIA

Gepostet von Ivanios Live Broadcast am Samstag, 8. Februar 2020