2020-ലെ കേരള ക്രിസ്ത്യന്‍ സെമിത്തേരികള്‍ (ശവം അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം) ബില്‍

Kerala Christian Cemeteries Ordinance

2020-ലെ കേരള ക്രിസ്ത്യന്‍ സെമിത്തേരികള്‍
(ശവം അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം) ബില്‍