സാനു യേശുദാസിന്‍റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു

d_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സാനു യേശുദാസ് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ബ്ലോഗ് എഴുത്തിലൂടെ എഴുതിയ കുറിപ്പുകളും ഓർമ്മകളുമാണ് ‘എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ‘ എന്ന പുസ്തകം.