പുത്തൻകാവിൽ മാർ പീലക്സിനോസിന്‍റെ നവീകരിച്ച കബറിടത്തിന്‍റെ സമർപ്പണം

rl = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->