പാത്രിയര്‍ക്കീസ് വിഭാഗത്തിന്‍റെ ദയാഹര്‍ജിയിലെ വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകം