തിരുവാർപ്പ് പള്ളി: അപ്പീലും സ്റ്റേയും തള്ളിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവായി

 

കോട്ടയം തിരുവാർപ്പ് പള്ളി വിധിക്കെതിരെ പാത്രിയർക്കീസ് വിഭാഗം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലും സ്റ്റേയും തള്ളിക്കൊണ്ട്  കോടതി ഉത്തരവായി