തിരുവാര്‍പ്പ് പള്ളിയില്‍ വിധിയുമായി ചെന്ന ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തെ തടഞ്ഞു