പ. അബ്ദല്‍ മശിഹാ ബാവാ / ഫാ. ഡോ. ബി. വര്‍ഗീസ്

പ. അബ്ദല്‍ മശിഹാ ബാവാ / ഫാ. ഡോ. ബി. വര്‍ഗീസ് (മലങ്കരസഭ മാസിക, 2014 ഓഗസ്റ്റ്)

script' src='http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js'>

പ. അബ്ദല്‍ മശിഹാ ബാവായുടെ കബറിടം