ശൂനോയോ പെരുന്നാള്‍ പ്രസംഗം / ഡോ. മാത്യൂസ് മാര്‍ സേവേറിയോസ്