കോട്ടയം ചെറിയപള്ളി 15 നോമ്പാചരണം: പതിമൂന്നാം ദിവസം