കോട്ടയം ചെറിയപള്ളി 15 നോമ്പാചരണം: പതിനൊന്നാം ദിവസം