മലങ്കരസഭയുടെ നിലപാട് വ്യക്തം / ഡോ. യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ദീയസ്ക്കോറോസ്