ഫാ​മി​ലി കോ​ണ്‍​ഫ​റ​ൻ​സ്: മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​യി

രാജൻ വാഴപ്പള്ളിൽ

 

വാഷിംഗ്ടണ്ഡിസി: നോത്ത് സ്റ്റ് മേരിക്ക ദ്രാ ഫാമിലി കോണ്‍​സുമായി ന്ധപ്പെട്ട വിങ്ങ വിത്തുന്പി ത്തുന്നു. കോണ്‍​സിനെ സംന്ധിച്ചുള്ള വിങ്ങ ക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മൊബൈ പ്ലിക്കേ യാറാതായി കോഡിനേറ്റ ചെറിയാ പെരുമാ റിയിച്ചു.

കോണ്‍​സിന്റെ വിത്തിനായി പ്രത്തിക്കുന്ന വിവി മ്മിറ്റിളുടെ പ്രത്തങ്ങ കോപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് മൊബൈ പ്ലിക്കേ മുതൂക്കം കുന്നത്. കോണ്‍​സിന്റെ ല്ലാ വിങ്ങളും പ്പി ഭിക്കും. വിങ്ങ സോഷ്യമീഡിയായി ങ്ക് യ്ക്കാനുള്ള സൗര്യവും പ്പിലുണ്ട്.

കോണ്‍​സുമായി ന്ധപ്പെട്ട വാത്ത, കോണ്‍​സ് ന്യൂസ് ലെറ്ററാ ക്രോണിക്കി, കോണ്‍​സി പ്രസിദ്ധീരിക്കുന്ന ബിസിസ് സുനീ ക്സിക്യൂട്ടീവ് മ്മിറ്റിയുമായി നേരിട്ട് ന്ധപ്പെടാനുള്ള സൗര്യങ്ങ യെല്ലാം പ്പി ഭ്യമാണ്.

യാളം ബൈബി, ത്മീഗാങ്ങ ന്നി ഡൗണ്‍​ലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗര്യവും പ്പി ഭിക്കും.

പ്പി സ്റ്റോറിലും ഡ്രോയിഡ് പ്ലേസ്റ്റോറിലും പ്പ് ഭ്യമാണ്. https://my.yapp.us/FYC19 ന്ന ലിങ്കി ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോണ്‍​സി ജിസ്റ്റ ചെയ്ത അംങ്ങക്കെല്ലാം ലിങ്ക് മെയി ഴി ച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം കോണ്‍​സ് മ്മിറ്റി ടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കൂടു വിങ്ങ പ്പിനെക്കുറിച്ച് റിമെങ്കി പ്പ് ക്രിയേറ്ററാ ചെറിയാ പെരുമാളുമായി ന്ധപ്പെടു. ഫോണ്‍ :516 439 9087

കോണ്‍​സുമായി ന്ധപ്പെട്ട റ്റു വിങ്ങക്ക് കോഡിനേറ്റ ഫാ. ​ണ്ണി ജോഫ്, സെക്രട്ടറി ജോബി ജോണ്‍, ട്ര മാത്യു ഗീസ് ന്നിരുമായി ന്ധപ്പെടു. ഫോണ്‍ : 718 608 5583 , 201 321 0045, 631 891 8184