രജത ജൂബിലി നിറവിൽ നാഗ്പ്പൂർ സെമിനാരി / ഫാ. ഡോ. ബിജേഷ് ഫിലിപ്പ്