1934 ഭരണഘടനയും കോടതിവിധിയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സഭാ സമാധാനമുണ്ടാകണം: ക്വസ്റ്റ് ഫോര്‍ പീസ് സംഘടന