തോമാശ്ലീഹായും തദ്ദേശീയ യഹൂദാ – ദ്രാവിഡ നസ്രാണി സഭയും: ഒരു വിചിന്തനം

തോമാശ്ലീഹായും തദ്ദേശീയ യഹൂദാ – ദ്രാവിഡ നസ്രാണി സഭയും : ഒരു വിചിന്തനം

Written by – George Alexander – Center for Orthodox Studies (COS)
Chief Consultant – Jeevan Philip

Malayalam Translation – George Joseph Enjakattil
Special Courtesy- Archdeacon Tesfa Michael Williams, Fr. Dr. Jossi Jacob, Tibin  Chacko Thevervelil

 

For the original article in English with pics and reference materials, please see

http://theorthodoxchurch.info/blog/ocrc/st-thomas-the-native-judeo-dravidian-malankara-nasrani-church-a-brief-overview/