നിഖ്യാ, സഭാ ഈസ്റ്റര്‍ വെവ്വേറെ; 38 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം / ഡോ. എം. കുറിയാക്കോസ് മുകളത്ത്, പുല്ലുവഴി