മലങ്കരസഭയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കും / ഫാ. ഡോ. എം. ഒ. ജോണ്‍