കണ്യാട്ടു നിരപ്പ് പള്ളിക്കേസ്: SLP സുപ്രീംകോടതി തള്ളി

ox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

എറണാകുളം കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിലെ കണ്യാട്ടു നിരപ്പ് പള്ളിക്ക് എതിരെ വിഘടിത വിഭാഗം കൊടുത്ത SLP സുപ്രീംകോടതി തള്ളി