ചര്‍ച്ച് ആക്ടിനെതിരെ പള്ളികളില്‍ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പ്രതിഷേധ പ്രമേയവും മറ്റും

Form - Church Act
Kalpana No. 17 - 2019 Church Act
Resolution Final