കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് യേശുദാസന്‍റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു