മൂന്ന് നോമ്പ്: ഒന്നാം ദിവസം ധ്യാനം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ യൂലിയോസ്