വടവുകോട് പള്ളിക്കേസ്: വിഘടിത വിഭാഗത്തിന്റെ IA തള്ളി

വടവുകോട് പള്ളി 1934 കോൺസ്റ്റിട്യൂഷൻ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിഘടിത വിഭാഗത്തിന്റെ IA തള്ളി ജില്ലാ കോടതി ഉത്തരവായി.