എത്യോപ്യൻ വിശ്വാസികൾക്ക് പുതുപ്പള്ളിപള്ളിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി

gle_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസികൾക്ക് പുതുപ്പള്ളി വലിയപള്ളിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി.

Gepostet von FLASH TV Kottayam am Donnerstag, 24. Januar 2019

  • എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസികൾക്ക് പുതുപ്പള്ളി വലിയപള്ളിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി.