പഴന്തോട്ടം പള്ളിയില്‍ വിധി നടപ്പായി / ഫാ. ഡോ ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാട്ട്