സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോഡോസ് പള്ളി, മൂലവട്ടം: ദേവാലയ കൂദാശ

ദേവാലയ കൂദാശ | സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോൿസ് പള്ളി , മൂലവട്ടം , കോട്ടയം

ദേവാലയ കൂദാശ | സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോൿസ് പള്ളി , മൂലവട്ടം , കോട്ടയം

Gepostet von Didymos Live Webcast am Freitag, 11. Januar 2019

ദേവാലയ കൂദാശ | സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോഡോസ് പള്ളി , മൂലവട്ടം , കോട്ടയം

ദേവാലയ കൂദാശ | സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോഡോസ് പള്ളി , മൂലവട്ടം , കോട്ടയം

Gepostet von Didymos Live Webcast am Freitag, 11. Januar 2019