ബൈബിളിന്‍റെ മലയാള വിവര്‍ത്തന ചരിത്രം / പി. തോമസ് പിറവം

type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

ബൈബിളിന്‍റെ മലയാള വിവര്‍ത്തന ചരിത്രം / പി. തോമസ് പിറവം

The History of Malayalam Bible / P. Thomas Piravam