Antioch Syrian University of the Syriac Orthodox Church Inaugurated

Antioch Syrian University of the Syriac Orthodox Church Inaugurated. News