Harvest Festival at St. Marys Orthodox Church, Ras Al Khaimah

harvest - ras al khaimah - press