ഫാ. തോമസ് കുര്യന്‍ മരോട്ടിപ്പുഴ സ്നേഹസ്പര്‍ശം പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടര്‍