മാര്‍ അത്താനാസ്യോസിന്‍റെ നാല്പതാം ചരമദിനം ലണ്ടനില്‍