വി. കുര്‍ബ്ബാനവേളയിലെ പ്രബോധന ശുശ്രൂഷ / ഫാ. ഡോ. ജോര്‍ജ് കോശി

വി. കുര്‍ബ്ബാനവേളയിലെ പ്രബോധന ശുശ്രൂഷ / ഫാ. ഡോ. ജോര്‍ജ് കോശി

sermon-at-qurbana