അധികാരവും അച്ചടക്കവും ക്രിസ്തീയ സഭയില്‍ / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

അധികാരവും അച്ചടക്കവും ക്രിസ്തീയ സഭയില്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയില്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു