മലങ്കരസഭ ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടര്‍ സ്വീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച കല്പനകള്‍ (1952-1953)

ignatius_aprem_i_patriarch_Gregorian-calendar
baselius_geevarghese_ii_catholicos_Gregorian-calendar

Compiled by Varghese John Thottapuzha