തുരുത്തിക്കര മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ചാപ്പലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി

സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന തുരുത്തിക്കര മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ചാപ്പലിനെക്കുറിച്ച് #മുളന്തുരുത്തിയോടൊപ്പം ഓൺലൈൻ ചാനൽ അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി.

Gepostet von Mar Gregorious Chapel Thuruthikkara am Freitag, 14. September 2018

സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന തുരുത്തിക്കര മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ചാപ്പലിനെക്കുറിച്ച് #മുളന്തുരുത്തിയോടൊപ്പംഓൺലൈൻ ചാനൽ അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി.