പ്രളയം: അതിരില്ലാത്ത കാഴ്ചകള്‍ / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

Editorial, Malankarasabha Magazine, September,2018